מדד עצמאות הכנסת לקיץ 2014: חברי הקואליציה הם הסובלים העיקריים מוועדת השרים לחקיקה

ועדת השרים לחקיקה המשיכה לדחות דיונים בהצעות חוק של חברי הקואליציה אבל תמכה יותר בהצעות של חברי אופוזיציה. הצעות חוק של ח"כים מהבית היהודי זכו לתמיכה הרבה ביותר בוועדת השרים לחקיקה; הצעות חוק של ח"כים מהליכוד – לתמיכה הנמוכה ביותר

מדד עצמאות הכנסת לכנס הקיץ האחרון מעלה כי חלה ירידה במספר הצעות החוק של חברי כנסת מהקואליציה שוועדת השרים לחקיקה תמכה בהן או לחילופין התנגדה להן. לעומת הירידה הזאת חלה עליה במספר הצעות החוק שוועדת השרים דחתה את הדיון בעניינן וטרם גיבשה דעה. חברי הקואליציה לא העזו להמרות את פיה של הוועדה, וכתוצאה מכך, כל הצעות החוק של ח"כים מהקואליציה שעלו לקריאה טרומית זכו לתמיכת ועדת השרים, בעוד הם נמנעו מלהעלות הצעות חוק שהוועדה טרם סיימה לדון בעניינן או התנגדה להן. המשמעות היא שחברי הכנסת של הקואליציה הם המוחלשים ביותר בכנסת, שכן הם תלויים בכל מאמצי החקיקה שלהם בתמיכת הממשלה.

לעומת זאת, חלה עליה בשיעור הצעות החוק של חברי כנסת מהאופוזיציה שוועדת השרים תמכה בהן וכן בשיעור הצעות החוק שהדיון בעניינן נדחה וועדת השרים טרם קיבלה הכרעה בעניינן. במקביל, חלה ירידה במספר הצעות החוק של ח"כים מהאופוזיציה שוועדת השרים התנגדה להן.

מבין סיעות הבית, סיעת הקואליציה שהצעות החוק של חבריה זכו לתמיכה הגדולה ביותר בוועדת השרים לענייני חקיקה – 78% – היא הבית היהודי. סיעת הקואליציה שזכתה לתמיכה המצומצמת ביותר מוועדת השרים היא הליכוד, עם תמיכה ב-25% בהצעות החוק שהוגשו לוועדה.

לקריאת החוברת המלאה של מדד עצמאות הכנסת – כנס קיץ 2014 – לחצו כאן

הקדמה

בכנס הקיץ התשע״ד ועדת השרים לענייני חקיקה דנה ב-203 הצעות חוק פרטיות, מתוכן ב-33 הצעות חוק התקיים יותר מדיון אחד. הוועדה הביעה תמיכה ב-58 הצעות חוק והתנגדה ל-75 הצעות חוק. 8 הצעות חוק זכו לתמיכת הוועדה רק בתנאי שבהמשך הליכי החקיקה יוצמדו להצעות חוק ממשלתיות. הצעת חוק אחת זכתה לתמיכת הוועדה בתנאי שהמשך הליכי החקיקה שלה יתבצעו יחד עם הצעת חוק פרטית דומה בנושא, שנמצאת בשלב חקיקה מתקדם יותר. שלוש הצעות חוק הועברו להמשך טיפול על ידי גורמים אחרים בממשלה: ועדת שרים אחרת, ועדה בינמשרדית, והסדרה בתקנות. ההכרעה בשתי הצעות חוק הועברה להנהלת הקואליציה או לוועדה מיוחדת בהשתתפות חברי הקואליציה, ובכך, לראשונה הכירה הממשלה בעליונות הכנסת – הריבון בדמוקרטיה הישראלית – על הזרוע המבצעת.

ועדת השרים עדיין ״מורחת״ הצעות חוק

בנוגע ל-56 הצעות חוק ועדת השרים לא קיבלה החלטה. סוגיה זו ראויה לתשומת לב, שכן הדיון בנוגע לחלק מהצעות החוק נדחתה שוב ושוב במשך חודשים ארוכים. בין היתר, הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – התאמות לסטודנטית לאחר לידה) (פ/2204) עלתה לדיון בוועדת השרים ב-25 במאי והדיון בה נדחה ומאז לא התקבלה החלטה. הדיון בהצעת חוק ניירות ערך (תיקון – דיווח תאגיד על יעד ומטרת תרומות) (פ/2269) של ח״כ נחמן שי התקיים ב-11 במאי והוחלט לדחות אותו בחודש, אולם מאז לא התקבלה החלטה. הצעת חוק פרסום גזעני (פ/2278) של ח״כ פנינה תמנו-שטה עלתה לדיון ב-25 במאי וההחלטה הייתה אמורה להידחות בשבוע, אולם מאז הצעת החוק לא עלתה שוב לדיון.

מדד עצמאות הכנסת קיץ 2014 - פילוח עמדות ועדת השרים

הממשלה כבר לא ״מקבלת השראה״ מהצעות חוק פרטיות

שכיחות התופעה הייחודית שעלתה במדד העצמאות של כנס החורף – תמיכה ממשלתית בהצעות חוק פרטיות בתמורה להצמדתן בהמשך הליכי החקיקה להצעות חוק ממשלתיות – ירדה באופן ניכר בכנס הקיץ. רק 8 הצעות חוק מתוך 204, המהוות %3.9 מכלל הצעות החוק שנדונות בוועדה, זכו לתמיכה עם התניה להצמדתן להצעת חוק ממשלתית. יתרה מכך, נראה כי בכנס זה הצעות החוק הללו אכן ראויות להסדרה במסגרת הצעת חוק ממשלתית, ולא מדובר עוד בכלי שמטרתו ״לקבור״ הצעות חוק פרטיות או ״לקבל מהן השראה״. כך לדוגמה, הצעת חוק של ח״כ משה גפני לייצוג הולם של בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (פ/ 1425), קיבלה את תמיכת ועדת השרים והצמדתה להצעת חוק ממשלתית, ובמידה שהצעת חוק כזאת לא תוגש – הצעת החוק תחזור שוב לוועדת השרים לענייני חקיקה.

קואליציה מול אופוזיציה

בפילוח עמדת ועדת השרים כלפי הצעות חוק של ח״כים מהקואליציה מול ח״כים מהאופוזיציה עולה:

מדד עצמאות הכנסת קיץ 2014 - עמדות ועדת השרים קואליציה אופוזיציה

  • ההכרעה בנוגע ל-33 הצעות חוק – שליש מהצעות החוק שהוגשו על ידי ח״כים מהקואליציה, נדחתה, וכתוצאה מכך, הח״כים לא היו רשאים להעלות את הצעות החוק הללו לקריאה טרומית.
  • יתרה מכך, העובדה כי שיעור הצעות החוק שוועדת השרים התנגדה להן (%11 ,11 הצעות חוק) נמוך פי שלושה משיעור הצעות החוק שוועדת השרים דחתה את הדיון וההכרעה בהן, מצביעה על כך שהממשלה דוחה דיונים בהצעות חוק של ח״כים מהקואליציה בין היתר במקום להכריע נגדן. סיבה אפשרית לכך היא ניסיון להימנע מלעורר את תסכולם ואת כעסם של ח״כים מהקואליציה ולהסתכן באיבוד הרוב הקואליציוני בהצבעות במליאה.
  • יש לציין לרעה את עמדת ועדת השרים בנוגע להצעות חוק שהוגשו על ידי ח״כ דב ליפמן, הח״כ החברתי ביותר בקואליציה על פי המדד החברתי לכנס הקיץ, וח״כ גילה גמליאל. מתוך 2 הצעות חוק של ח״כ ליפמן ו-4 הצעות חוק של ח״כ גמליאל שעלו לדיון בוועדת השרים, הוועדה התנגדה או דחתה את הדיון בכולן, ואף אחת מהן לא זכתה לתמיכת הוועדה.

בנוסף, נמצאו הבדלים משמעותיים בשיעורי התמיכה וההתנגדות של ועדת השרים בהצעות חוק של ח״כים מסיעות שונות של הקואליציה:

מדד עצמאות הכנסת קיץ 2014 - פילוח בין סיעות הקואליציה

ניתן לראות, כי הצעות החוק של חברי הכנסת של סיעת הליכוד זוכים לשיעורים הנמוכים ביותר של תמיכה מוועדת השרים מבין כל חברות הקואליציה.

בהשוואה למדד העצמאות של כנס החורף, ניתן לראות כי בהצעות חוק של ח״כים מהקואליציה שיעור הצעות החוק שזכו לתמיכה או להתנגדות ועדת השרים ירד בעוד ששיעור הצעות החוק שבהן לא התקבלה הכרעה עלה:

מדד עצמאות הכנסת קיץ 2014 - השוואה עם הכנס הקודם, קואליציה

בהשוואה למדד העצמאות של כנס החורף, ניתן לראות כי בהצעות חוק של ח״כים מהאופוזיציה ישנה עליה קטנה בתמיכה בהצעות החוק, אך ירידה משמעותית בהתנגדות להצעות החוק:

מדד עצמאות הכנסת קיץ 2014 - השוואה עם הכנס הקודם אופוזיציה

 

מדד עצמאות הכנסת, הצבעות במליאה והמדד החברתי

אחת מהשאלות עליהן בא מדד עצמאות הכנסת לענות הוא מידת ההשפעה של ועדת השרים לענייני חקיקה על חקיקה בכנסת. שני בסיסי נתונים שימשו אותנו בניתוח זה: כל ההצבעות בקריאה טרומית, וכן הצעות חוק פרטיות שנכללו במדד החברתי בכנס קיץ התשע״ד. מכיוון שהצבעות שמיות במליאה אינן נקלטות במחשבי הכנסת, נכללו בבסיס הנתונים 74 הצעות חוק שעלו להצבעה בקריאה טרומית והוזנו לכנסת פתוחה (מתוך 78 בסה״כ), מתוכן 55 שנכללו במדד החברתי. מתוך 54 הצעות החוק שנכללו במדד החברתי, המשמר החברתי תמך ב-47 הצעות חוק והתנגד ל-7 הצעות חוק.

קואליציה ואופוזיציה

מתוך 74 הצעות החוק שעלו לקריאה טרומית, 42 (57%) היו של ח״כים מן הקואליציה ו-32 (43%) היו של ח״כים מהאופוזיציה. הדבר מצביע על כך שהאופוזיציה היתה בכנס זה פעילה הרבה פחות מאשר בכנס החורף, שבו הייתה אחראית על 59% מהצעות החוק שעלו לקריאה טרומית. הפילוח של הצעות החוק שעלו להצבעה לפי עמדת ועדת השרים מגלה, כי עמדת ועדת השרים מהווה חסם בפני ח״כים מהקואליציה בקידום החקיקה שלהם. אף ח״כ מהקואליציה לא העלה להצבעה הצעת חוק שוועדת השרים התנגדה לה או שהיא לא קיבלה הכרעה בעניינה. כל
הצעות החוק של ח״כים מהקואליציה שעלו להצבעה – עברו.

מדד עצמאות הכנסת קיץ 2014 - עמדות ועדת השרים במדד החברתי

דווקא בהצבעות על הצעות חוק של ח״כים מהאופוזיציה ניכרת היחלשות באחיזת החנק בשם המשילות. 3 הצעות חוק שוועדת השרים התנגדה להן או דחתה בהן את הדיון עברו בקריאה טרומית למרות עמדת הממשלה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עבודה מועדפת למדריך בתחום החינוך הבלתי-פורמלי) (פ/1296), הצעת חוק העונשין (תיקון – הסתה לגזענות) (פ/447) והצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (יישוב מוקדם של הסכסוך) (פ/2555), שעברה לאחר שהצעת חוק דומה עברה בטרומית שבועיים קודם לכן.

מהו מדד עצמאות הכנסת?

מדד עצמאות הכנסת הוא מדד כמותי של המשמר החברתי, שבא לבחון את מידת הפרדת הרשויות בין הכנסת – הרשות המחוקקת, לבין הממשלה – הרשות המבצעת, ואת מידת ההשפעה של הממשלה ומוסדות הקואליציה על חופש הפעולה של חברי הכנסת בהצבעות. השליטה של ועדת השרים (כלומר – הרשות המבצעת) בכנסת באה לידי ביטוי באמצעות הנהלת הקואליציה, גוף שמאגד את ראשי סיעות הקואליציה שמקבל מדי שבוע את סיכום עמדות ועדת השרים לענייני חקיקה ודואג לאכוף את המשמעת הקואליציונית על פי התכתיב של ועדת השרים.

הצורך במדד עלה בעקבות הטענות, כאילו הממשלה סובלת מחולשה במשילות. המדד החדש (זו הפעם השלישית שהוא מפורסם. ממצאי המדד הקודם נמצאים כאן; ממצאי המדד הראשון נמצאים כאן) נולד על מנת לבחון טענה זו באופן אמפירי, הן ברמת ועדת השרים לענייני חקיקה, שברוב המוחלט של המקרים מהווה תנאי סף לקידום הליכי חקיקה בכנסת, והן בהצבעות חברי הכנסת על הצעות חוק שונות. המדד משווה עמדות חברי הוועדה כלפי הסיעות השונות וחברי הכנסת השונים. הסבר מלא אודות תהליך החקיקה בישראל ניתן למצוא ב"מורה נבוכים לתהליכי החקיקה". הסבר מלא אודות ההליך המתודולוגי ניתן למצוא בחוברת המלאה של מדד עצמאות הכנסת.

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs