לאחר שנתיים: אושר התיקון המאפשר גמישות לחברות הביטוח ופיקוח הדוק לרגולטור

ועדה: ועדת הכספים; נוכחים: מיכל בירן, יצחק כהן

בדיון שנערך השבוע (יום ג' 4/11/2014) בוועדת המשנה לביטוח של ועדת הכספים אושר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה) – 2012. החוק יועבר בקרוב לאישור מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית. זוהי הצעת חוק ממשלתית שאושרה בקריאה טרומית בקיץ 2012 והנוגעת בעיקר לסמכויותיו של הממונה על הביטוח ושוק ההון. החוק כולל תיקונים לשני חוקים המגדירים את התחום: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – ביטוח (1981) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – קופות גמל (2005). [קראו את הפירוש המלא להצעת החוק]

השנוי המרכזי בהצעת החוק הוא כתיבה מחדש של סעיף 40 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) הדן בסמכויות המפקח על הביטוח. הסעיף בניסוחו החדש קובע כי על כל פוליסת ביטוח חדשה או שינוי בתנאי פוליסה קיימת על המבטח להודיע למפקח על הביטוח עד 30 יום לפי כניסתו לתוקף. למפקח יש אמנם סמכות לפסול את התנאים המוצעים או להורות על שינויים בהם, אך שלא כלשון הסעיף בחוק הקיים, אישור המפקח הינו וולונטרי מצד המפקח, ואין הכרח באישור בפועל לכל שינוי של תנאי פוליסת ביטוח. לדעת חברת הכנסת מיכל בירן (העבודה), ובצניעות רבה אוסיף שגם לדעתי, זוהי נקודת תורפה של החוק משום שבתנאים מסוימים של עומס עבודה על המפקח, או לחילופין אוזלת יד של הנפשות הפועלות, יוכלו חברות הביטוח למכור פוליסות הכוללות תנאים מפלים כנגד הלקוחות מבלי שעברו בקרה אמיתית של הרגולטור.

כתוצאה מהתעקשותה של חברת הכנסת בירן בנושא הפיקוח בפועל על תוכניות הביטוח, ולמרות התנגדותם של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון – דורית סלינגר, והיועצים המשפטיים של משרד האוצר ומשרד המשפטים, ניתן פתרון חלקי באמצעות חובת דיווח שנתי של המפקח על הביטוח לוועדת הכספים של הכנסת על השנויים בפוליסות ביטוח שהוגשו לביקורת והביקורת שבוצעו בפועל.

הסעיף בניסוחו החדש נותן בידי המפקח כוח רב בכך שהוא מאפשר למפקח להורות על הפסקת תכנית ביטוח מסוימת, או לבצע בה שינויים לפי הנחייתו. מעבר לכך, למפקח תינתן סמכות לקבוע כללים באופן גורף לגבי נושאים מהותיים כדוגמת דמי הביטוח, ותנאים החלים על המבוטח. בנוסף, ישנו תיקון בחוק המגדיר אי-קיום של התנאים החדשים כעבירה פלילית.

החוק קובע גם כי למפקח ניתנת סמכות להחריג תחומי ביטוח מהצורך להודיע על שינוי, או משך הזמן עליו יש להודיע מראש. החוק החדש מרחיב גם את סמכויות הפיקוח על מנהלי קופות הגמל. המפקח יכול להורות על ביטול של שינויים בתקנון הקופה, ובנוסף, ניתנות למפקח סמכויות בדבר אישור או אי אישור של מיזוג קופות והפסקת פעילות של קופת גמל. המפקח יוכל גם לקבוע הוראות בדבר זכויות וחובות של עמיתים בקופת הגמל ולדרוש שיוכנסו לתקנון הקופה.

נציגי אגוד חברות הביטוח שנכחו בדיון בקשו כי במקרה של דרישה לשנוי תנאים מהותיים של פוליסות קיימות, יוכל המפקח לדרוש שינוים אך ורק במקרה שהתנאים אותם הוא מבקש לשנות מרעים את מצבם של המבוטחים, וכן כי שנויים כאלו יחייבו החלטת טריבונל כלשהוא ולא החלטה של המפקח בלבד. הדרישה להחלטת טריבונל לא התקבלה, אך הוסכם כי שינוים כאלו יש להביא בפני הוועדה המייעצת, ועל המפקח לכלול את המלצות הוועדה המייעצת המנומקות בדוח הביקורת של המפקח.

המטרה המוצהרת של התיקונים לחוק היא לעדכן את אופן הפיקוח על החברות המבטחות: מצד אחד לחזק אותו ולהפוך אותו הדוק יותר, מצד שני לאפשר גמישות רבה יותר עבורן לפעול בתחום הביטוח ובעסקים נוספים שבבעלותם. הפיתרון שמציע החוק הוא מתן כוח לא מבוטל בידיו של המפקח על שוק ההון במשרד האוצר לאשר ולפסול מסלולי ביטוח, לדרוש מהחברות המפוקחות לעמוד בתקנים שונים ולנהל בגאון את הפעילות בשוק הביטוח. הבעיה היא שהאפקטיביות של הביקורת תלויה יותר, בעקבות החוק החדש, ברצונו הטוב ובחריצותו של הרגולטור, ואנשים כידוע הולכים ובאים.

עוד מתוך פרויקט חוקים בקנה – פירושי הצעות חוק בשפה פשוטה:

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs