פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 3 במאי 2016

פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל – 3 במאי 2016

מקום: בית העמותות, תל-אביב

רשם: יפתח בריל

נוכחים: אריה לוי, יפתח בריל, ליה נירגד, נירית מוסקוביץ', יוסי עמרם, דניאל דור, שני גולדברג, גילי רעי

 

 

ריכוז החלטות

1. הוועד המנהל ימליץ לאסיפה הכללית, באחת האסיפות הקרובות, על תיקון הסעיפים הבאים בתקנון (נוסח התיקון מופיע בתקנון המשולב המצורף לפרוטוקול הישיבה):

1(ב) – לפי הנוסח המוצע

1(ג) – צריך עיון נוסף

3(ב)(3) – צריך עיון נוסף

4 – לפי הנוסח המוצע

21-22 – להתאים את נוסח התקנון שלנו לתקנון המצוי

23 – צריך עיון נוסף בנוגע להגדרה של תפקיד מייצג ותפקיד ייצוגי

24 – הסרת המגבלה על גובה השכר, תוך הותרת ההתניה שהשכר השעתי של העובדים יהיה שווה

26 – לפי החלופה של אריה לוי עם התוספת "לרבות התקציב השנתי שאושר ע"י הוועד המנהל"

27 – לפי החלופה של אריה לוי

 

2. האסיפה הכללית הבאה תיערך ב-30 במאי.

 

 

סיכום הדיון

 

ליה – פותחת את הדיון.

 

עדכוני מנכ"ל

נירית – פרסמנו את מהדורת המדד החברתי עם הצוות החדש של העמותה. הייתה הצלחה גדולה וחשיפה תקשורתית חסרת תקדים. נרשמה התגייסות של העובד הזמני אייל שגיב ושל מתנדבים רבים מהעובדים-לשעבר במשמר.

בתחום גיוס הכספים נמשכות הפניות של מגייסת הכספים לגורמים חדשים. הפדרציה של יהודי ניו-יורק אישרה מענק המשך לשנה הקרובה בסך 100,000 דולר, אבל חלקו מיועד לפעילות חדשה בזירה המקומית. לפיכך התקציב הארגוני המתוכנן גדל ללמעלה ממיליון שקלים. בשורה התחתונה, המענק מפחית את היעד לגיוס כספים לכיסוי התקציב, אך לא מכסה את כולו. הרזרבה מספיקה כדי להבטיח את כיסוי ההוצאות המתוכננות.

הצעה לפרויקט חדש שהוגשה לאיחוד האירופי בשיתוף שתי עמותות אחרות עברה את שלב הסינון הראשון, ודרושה עוד עבודה לקידומה.

אריה – שואל על הנתונים הכספיים שהעביר מנהל הכספים: מה מקור העמלה של גיוס כספים באינטרנט שמצוינת בטבלה?

נירית – מדובר בתרומות דרך "ישראל תורמת"' אברר אם יש אפשרות להפחית את העלות.

ליה – מבקשת שייבדק כמה תרומות אנחנו מקבלים דרך "ישראל תורמת" וכמה אנחנו משלמים על כך.

 

הצעת תיקונים בתקנון

ליה – בעבר היו לנו סעיפים שונים בתקנון שלנו שיצרו קשיים וסיבוכים. נירית בחנה את התקנון ביסודיות ומציעה להגיש לאספה שורה של המלצות לשינויים בתקנון. היא אמנם יכולה להציע את ההצעות לאספה באופן עצמאי, אבל גיבוי של הוועד יכול לסייע לאישורן. אני מבקשת מנירית להציג את הנימוקים למהלך.

נירית – חלק מחברי הוועד שאלו אותי מדוע לערוך השינויים כאשר זה לא דחוף. בעיניי כדאי לערוך אותם דווקא משום שאין צורך דוחק. לתיקונים שתי תכליות: להסיר סעיפים מיותרים שמעוררים בעיות פרשניות; לשנות הוראות שמגבילות את הגמישות הניהולית.

 

[התיקונים המוצעים: תקנון משולב 4 עם הצעות נירית ואריה לתיקון]

 

1(ג)

התיקון המוצע מעניק לוועד סמכות לסרב לקבל אדם כחבר עמותה, ומאפשר לאדם לערער בפני האספה. מדובר בסעיף שתכליתו למנוע "השתלטות עוינת" – למשל, מטעם גורמים שהעמותה נתפשת בעיניהם כגורם מפריע, ומבקשים לסרס אותה. אירע בעבר מקרה של ניסיון להשתלטות כזו על ארגון סביבתי, מטעם גורמים שראו בו איום על פעילותם. חלק מהנוכחים תמכו בתיקון, חלק אחר סבר שיש להוסיף קריטריונים או תנאים שעל פי הם הוועד רשאי לסרב, חלק אחר סבר שהעברת הסעיף מעניקה לוועד סמכויות חזקות מדי. אריה לוי העיר שהנוסח המוצע לקוח ישירות מהתקנון המצוי ולכן יהיה מקובל על רשם העמותות.

3(ב)(3)

מאפשר להוציא חבר מהעמותה גם בשל "התנכלות לפעולותיה". ליה טענה שיהיה קושי להציג סעיף כזה בפני האסיפה בלי להידרש מפורשות לנסיבות שהביאו להצעתו.

3(4)

התיקון מיועד למנוע רושם מוטעה ולחדד שפנקס החברים, שלחברים יש זכות לעיין בו, אינו כולל את כתובות המייל ומספרי הטלפון. בכך יובהר כי אין סתירה בין זכות העיון של חברי עמותה בפנקס החברים, לבין מחויבות העמותה לפעול בהתאם לעקרונות הגנת הפרטיות.

12(ג)(3) ו-(4)

אריה מציג את התיקון המוצע – לאפשר לחברים להציג מועמדות לוועד שלושה ימים מראש ולא שבוע מראש. כמו כן, לא יהיה צורך לשלוח את רשימת המועמדים מראש, אלא אפשר יהיה להציג אותה באסיפה עצמה. ליה מתנגדת לתיקון. חושבת שיש היגיון להעביר לחברי האסיפה מידע בזמן, והתביעה להגיש מועמדות שבוע מראש אינה מופרזת. דניאל – חושב שהתיקונים לא חשובים מספיק כדי להצדיק את שינוים.

21

התיקון מסיר את התוספת שלנו, שקובעת שבמקרה פירוק, הוועד המנהל יקבע לאיזו עמותה יעברו הנכסים. הנוכחים לא התנגדו לשינוי, שמחזיר את המצב לתקנון המצוי.

22

התיקון מסיר את התוספת שלנו, שאוסרת את חלוקת רווחי העמותה. זה סעיף שאינו כלול בתקנון המצוי, ולכאורה הוא מיותר כיוון שהוא כלול בפקודת מס הכנסה. נירית טוענת שהכללת הסעיף היא פתח לפרשנויות מוטעות. יפתח טוען שרשם העמותות לא מצא פגם בסעיף ולכן סביר להניח שהוא לא מעורר קושי.

23

הסעיף עוסק באי-תלות של בעלי התפקידים בעמותה. נירית מציעה לבטל את ס"ק א, ג, ד, ולמחוק חלק נכבד מס"ק ב. אריה מציע להשאיר על כנם את ס"ק א ו-ב, ולערוך שינויים בס"ק ג ו-ד. ליה מציעה נוסח כלשהו בין שתי ההצעות. דניאל מעלה את השאלה אם המונח "תפקיד ייצוגי פוליטי" ברור מספיק, ואם הוא טעון הבהרה. יוסי מציע לקבוע בתקנון שבכל כזה תינתן אפשרות שימוע לחבר המוצא. ליה מעירה שהוראה כזאת כבר כלולה בתקנון שלנו.

24(ב)

התיקון המוצע הוא להסיר את ההגבלה (א) על גובה השכר בעמותה (ב) על השוויון בשכר בין העובדים. נירית מנמקת שבראש ובראשונה, אין מקום לכבול שיקול דעת ניהולי לזמן הארוך שדרוש לרשם העמותות לאשר שינוי תקנון. אפשר לשמור על המדיניות הקיימת ולעגן אותה בהחלטת ועד מנהל או אף באישור של הוועד המנהל והאסיפה הכללית, מבלי הכבילה לרשם העמותות. בנוסף, מהותית, ניתן לטעון שבנסיבות מסוימות יש  הצדקה לשכר לא שוויוני, למשל, אם יקום ועד עובדים ויתבע תוספת שכר על פי ותק או על פי צרכים משתנים של עובדים. יפתח אומר שאפשר לקבוע בתקנון שהשכר יוכל להיות בלתי שוויוני רק בכפוף לצרכי העובדים – אבל לא לפי שיקולים אחרים, כמו מקומו של העובד במדרג הארגוני. גילי טוענת שקביעות ערכיות לגבי השכר לא צריכות להיות מעוגנות בתקנון. ליה רוצה לחלק את ההצעות לשני חלקים: היא יכולה לקבל שהשכר יהיה גבוה מהשכר הממוצע, אבל תעמוד על רגליה האחוריות כדי שיישמר השוויון בשכר, שהוא מהותי לרוח הארגון. דניאל אומר שגם אם עקרון השוויון ברמת השכר לא יעוגן בתקנון, צריך להיות הסדר שיהפוך את התיקון לכמעט בלתי אפשרי. יפתח מצטרף לדברי ליה וטוען שהוא לא יכול להיות אחראי לתשלום שכר שונה על כמות שווה של עבודה. גילי מעלה תרחישים שבהם קם ועד עובדים ותובע מהוועד במו"מ שכר דיפרנציאלי, ואישור הסעיף באסיפה וברשם העמותות לוקח למעלה משנה. ליה לא מתרגשת מהאפשרות הזאת. שני ויוסי תומכים בשכר שוויוני.

26, 27

נירית ואריה מציעים להתאים את דרישות השקיפות למה שאנחנו מפרסמים בפועל. פרסום הנתונים התזרימיים תוך חודש קשה לביצוע. אריה מציע להוסיף תיקונים כמו חובת פרסום של שכר נותני שירותים ואפשרות לפרסם בערוץ שאינו האתר. נירית תומכת בהצעת אריה, ואריה מוסיף להצעתו חובה לפרסם את תקציב העמותה. דניאל תוהה מדוע לחייב פרסום תרומות "עיקריות" ולא את כולן. ליה מסכימה שזה מעורר חשד. יפתח טוען שהטעם לסעיף הוא שתורמים קטנים לעתים לא מעוניינים בפרסום שמם.נירית מוסיפה שהדבר כרוך בנטל ארגוני בלתי סביר – תיעוד של כל תרומה קטנטונת.

 

ליה – נצביע על כל הסעיפים: במה אתם תומכים, מתנגדים או "צריך עיון נוסף"?

 

1(ב)

בעד: ליה, גילי, שני,דני,יוסי; נגד – יפתח. – בעד רוח השינוי שגילי הציעה מצריך עיבוד של הנוסח.

 

1(ג) בעד: יוסי. נגד: יפתח. בעד עיון נוסף: דני, דני, גילי, ליה.

 

3 (ב) (3) בעד: יוסי נגד: ליה, יפתח; בעד עיון נוסף: דני, שני, גילי (בהקשר של המכלול)

4 בעד: ליה, דני,שני, גילי, יפתח

 

12) (ג) (2-3)  בעד: 0 נגד: ליה, דני, שני, יוסי, יפתח. נמנעת: גילי

 

סימן ו' וסימן ז'  (סעיפים 21-22) מבקשים להתיישר עם התקנון המצוי: ליה, שני, דני, יפתח, יוסי, גילי.

 

23 דורש עיון: ליה, שני, דני, יפתח, יוסי, גילי. דרושה הבהרה – מי נחשב לבעל תפקיד מייצג, ומהו תפקיד ייצוגי פוליטי.

 

24 מצביעים בנפרד על גובה השכר ועל השוויון בשכר.

בעד ביטול המגבלה על גובה השכר בעמותה: ליה, גילי, דני, שני. יוסי בעד שינוי המגבלה וקביעה על גובה השכר הממוצע.

בעד ביטול השכר השוויוני: נגד: ליה, דני, יפתח, שני, יוסי. נמנעת: גילי.

בעד הקניית הסמכות להכרעה בשאלת השוויוניות של השכר להחלטת הועד המנהל והאסיפה הכללית: גילי, נגד: ליה, דני, יפתח נמנעים: שני ויוסי.

 

26) בעד הנוסח המתוקן של אריה עם התוספת "לרבות התקציב השנתי שאושר ע"י הוועד המנהל" אושר פה אחד.

 

27) בעד הצעת אריה: גילי, ליה, שני, דני, יוסי.

 

ליה – מסכמת את ההחלטות של הוועד באשר לתמיכה או התנגדות להצעות לתיקון התקנון. מברכת את נירית על עבודתה המאומצת בשנתה הראשונה כמנכ"ל. מעלה את השאלה אם הוועד רוצה לגבות את ההצעות באסיפה הקרובה.

יפתח – טוען שמוטב לחכות לאסיפה שאחרי הבאה, כדי להכין את המהלך מראש ולתת לחברי האסיפה הזדמנות לתת משוב. זה רצוי (א) כדי להקל עלינו, מצד הנראות והיחסים עם חברי האסיפה, להעביר את השינויים (ב) כי זה עתה הצלחנו לאשר סבב תיקונים בתקנון לאחר קשיים מרובים, והוא לא שש להתחיל בזה שוב.

דניאל – מציע שנסדר את כל התיקונים שהכנו כדי להציעם בעתיד, כשיהיה צורך לכנס אסיפה. אין בסעיפים שתמכנו בהם עניינים שאינם סובלים דיחוי.

ליה – אני חושבת שהעברת התיקונים האלה באסיפה הקרובה תשרה רוח לא נעימה על ארוע שאמור להיות מפגש מעורר השראה של פעילי העמותה. מוטב להקדיש את האסיפה לתכנים מעשירים ולא לוויכוח על סעיפים בתקנון. יהיה קל יותר להשאיר את ההצבעה על התיקונים לאסיפה חצי שנתית, שלקראתה נציג הכול באופן מסודר.

 

בחירת תאריך לאסיפה

ליה – הגיע הזמן לבחור תאריך.

נבחר התאריך ה-30 במאי.

 

[הישיבה ננעלת]

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs