רשימת כל הצעות החוק

83 comments

 1. Pingback: הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון – עיכוב פינוי חייב) | המשמר החברתי

 2. Pingback: הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – שלילת תשלומים מתקציב המדינה עבור סטודנט משתמט) | המשמר החברתי

 3. Pingback: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס" 40) (מסלול מזונות) | המשמר החברתי

 4. Pingback: הצעת חוק משק הגז הטבעי (תיקון – הגברת התחרות) | המשמר החברתי

 5. Pingback: חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 44) | המשמר החברתי

 6. Pingback: הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) | המשמר החברתי

 7. Pingback: הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 4) (איסור ביזוי או השפלה מחמת הפליה) | המשמר החברתי

 8. Pingback: הצעת חוק להענקת זכויות לניצולי השואה | המשמר החברתי

 9. Pingback: הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדות ציבוריות ברשויות המקומיות) | המשמר החברתי

 10. Pingback: הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – עידוד לימודי נהיגה) | המשמר החברתי

 11. Pingback: הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון – שקיפות תקציב הביטחון) | המשמר החברתי

 12. Pingback: הצעת חוק סבסוד קייטנות להורים עובדים בפריפריה | המשמר החברתי

 13. Pingback: הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – תשלום עבור שעות כוננות) | המשמר החברתי

 14. Pingback: פקודת העיריות (חברות גבייה) | המשמר החברתי

 15. Pingback: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45) | המשמר החברתי

 16. Pingback: הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – הפחתת מספר היחידות במתחם פינוי ובינוי) | המשמר החברתי

 17. Pingback: הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – מפעלים מוגנים ומשתקמים) | המשמר החברתי

 18. Pingback: הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת) | המשמר החברתי

 19. Pingback: הצעת חוק הסדרת העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש | המשמר החברתי

 20. Pingback: חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – מתן מידע) | המשמר החברתי

 21. Pingback: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – דואר זבל) | המשמר החברתי

 22. Pingback: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס על ריבית שנצברה בקרן להשכלה גבוהה) | המשמר החברתי

 23. Pingback: הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון – שינוי הרכב הוועדה הבין-משרדית וערעור על המלצותיה) | המשמר החברתי

 24. Pingback: הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש | המשמר החברתי

 25. Pingback: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – שיעור ריבית פיגורים) | המשמר החברתי

 26. Pingback: הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון – פיצוי בגין נזק לנפגעי פעולות איבה גזעניות) | המשמר החברתי

 27. Pingback: הצעת חוק הקמת מקלטים לנשים מוכות | המשמר החברתי

 28. Pingback: הצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון – העברת נטל ההוכחה במקרה של פיטורין בשל הגשת תלונה על הטרדה מינית) | המשמר החברתי

 29. Pingback: הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת-עמל | המשמר החברתי

 30. Pingback: הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) | המשמר החברתי

 31. Pingback: הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון – הסדרי פשרה והסתלקות) | המשמר החברתי

 32. Pingback: חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון – סיוע ריאלי בשכר דירה) | המשמר החברתי

 33. Pingback: הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון – הגנת שכר בשעת מצב מיוחד בעורף) | המשמר החברתי

 34. Pingback: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים) | המשמר החברתי

 35. Pingback: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור מדיווח לנישום פטור) | המשמר החברתי

 36. Pingback: הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10) | המשמר החברתי

 37. Pingback: הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – היעדרות בשל מחלה קשה) | המשמר החברתי

 38. Pingback: הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חלוקת הכנסות ממתחם הגורם למפגעים סביבתיים בין רשויות מקומיות) | המשמר החברתי

 39. Pingback: חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 23) | המשמר החברתי

 40. Pingback: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שיעור ההטבה לפי הסכם בדבר גמלת ניידות) | המשמר החברתי

 41. Pingback: הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון – פטור מתשלום ארנונה לאזרח ותיק מגיל 80) | המשמר החברתי

 42. Pingback: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס על מתן שירותי בנייה לצורך הוספת מרחב מוגן ומרחב מוגן דירתי) | המשמר החברתי

 43. Pingback: הצעת חוק הדיור המוגן (תיקון – הבטחת כספי הפיקדון) | המשמר החברתי

 44. Pingback: הצעת חוק תיקון פקודת הרופאים (הרחבת הזכאות להיתר מוגבל) | המשמר החברתי

 45. Pingback: הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה) | המשמר החברתי

 46. Pingback: הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 3) (תאגידים לניהול משותף של זכויות יוצרים) | המשמר החברתי

 47. Pingback: חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159) | המשמר החברתי

 48. Pingback: הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון מס' 5) (איסור הפליה בשל לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה)

 49. Pingback: הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון – פיזיותרפיסט וקלינאי תקשורת ותיקים) | המשמר החברתי

 50. Pingback: חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 40), התשע"ד–2014 | המשמר החברתי

 51. Pingback: הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2015) | המשמר החברתי

 52. Pingback: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – משלוח התראת תשלום לצרכן) | המשמר החברתי

 53. Pingback: הצעת חוק להגדלת היצע הדירות לדיור בר השגה ולדיור ציבורי (הוראת שעה) | המשמר החברתי

 54. Pingback: הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות | המשמר החברתי

 55. Pingback: הצעת חוק רישוי שירותים לרכב | המשמר החברתי

 56. Pingback: הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון – הבטחת נכסי בעלי דירות בעסקאות מסוג של התחדשות עירונית) | המשמר החברתי

 57. Pingback: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – איסור העברה, שעבוד ועיקול זכויות) | המשמר החברתי

 58. Pingback: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (השגה על קביעת דמי ביטוח) | המשמר החברתי

 59. Pingback: הצעת חוק הגנה על זכויות אמנים במוזיקה | המשמר החברתי

 60. Pingback: הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון – איסור שביתה ללא הודעה מראש) | המשמר החברתי

 61. Pingback: הצעת חוק חופש המידע (תחולה על מוסדות להשכלה גבוהה) | המשמר החברתי

 62. Pingback: הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון – תוכניות למניעה, חילוץ ושיקום מעוני) | המשמר החברתי

 63. Pingback: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מדמי ביטוח לחיילים משוחררים) | המשמר החברתי

 64. Pingback: הצעת חוק הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לאתרי הנצחה) | המשמר החברתי

 65. Pingback: חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 5) | המשמר החברתי

 66. Pingback: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה) | המשמר החברתי

 67. Pingback: הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון – השעיית עובד חינוך או עובד שירות) | המשמר החברתי

 68. Pingback: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – טיפולי שיניים לילדים עד גיל 18) | המשמר החברתי

 69. Pingback: הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – הלוואות ומימון) | המשמר החברתי

 70. Pingback: הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון – תקופת שהות במקלט לנשים מוכות) | המשמר החברתי

 71. Pingback: הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 26) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים) | המשמר החברתי

 72. Pingback: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הרחבת הזכאות לביטוח אימהות) | המשמר החברתי

 73. Pingback: הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – הבטחת זכויות בנייה לקונה) | המשמר החברתי

 74. Pingback: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה) | המשמר החברתי

 75. Pingback: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דוח מעסיק מקוון) | המשמר החברתי

 76. Pingback: הצעת חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון מס' 3) | המשמר החברתי

 77. Pingback: הצעת חוק חובת הקצאת תקציב לפרסום של גופים ציבוריים לכל מגזר לפי חלקו היחסי באוכלוסייה | המשמר החברתי

 78. Pingback: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור התניית עסקה באופן התשלום) | המשמר החברתי

 79. Pingback: הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית | המשמר החברתי

 80. Pingback: הצעת חוק לעידוד מקצוע ההוראה | המשמר החברתי

 81. Pingback: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה) | המשמר החברתי

 82. Pingback: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור לתרופות) | המשמר החברתי

 83. Pingback: הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול (תיקון – אלימות מילולית שלא בפני המטפל) | המשמר החברתי

תפריט חקיקה

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs