תקנון העמותה

הנוסח העדכני של תקנון העמותה כולל תיקונים שהתקבלו באסיפה הכללית שהתקיימה ב-12 בפברואר 2015, ואושרו על ידי רשם העמותות ב-25 בינואר  2016, בכפוף להתחייבות להביא כמה סעיפים להצבעה חוזרת באסיפה הכללית הבאה עקב אי-דיוקים ברישום פרוטוקול האסיפה הקודמת. הפרוטוקולים של האסיפות ניתנים לעיון באתר בעמוד "פרוטוקולים" תחת הלשונית "שקיפות".

1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות, כתובת דואר אלקטרוני) מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותת המשמר החברתי. מטרותהעמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה."

2. זכויות וחובות של חבר

(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3. פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה.

(5) החבר נעדר משתי אספות כלליות ברצף וגם לא ניתן להשגה במשך תקופה העולה על שלושה חודשים, על פי פרטי ההתקשרות שהחבר מסר מרצונו.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3), אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד, או יישלח בדואר רגיל או אל כתובת הדואר האלקטרוני כפי שרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו או כתובת דואר אלקטרוני הרשום בפנקס החברים.

5. זמן ומקום האסיפה הכללית

(א) יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

(ב) האסיפות תתקיימנה במרחב אליהם יש גישה לבעלי מגבלה פיזית.

6. הזמנה לאסיפה הכללית

אסיפה כללית רגילה תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות 14 ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

8. מניין

(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בעניינים שהועלו מראש על סדר היום ובלבד שיהיו נוכחים לפחות שני חברים.

9. יושב ראש ומזכיר

האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

10. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

12. מספר החברים

(א) מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית, לא יפחת מחמישה ולא יעלה על תשעה.

(ב) אין הועד רשאי למנות חברים בועד, אלא לפי הוראות סעיף 14(א).

(ג) הגשת מועמדות

(1) הגשת מועמדות לוועד המנהל תחויב בהגשת קורות-חיים, לרבות התייחסות לפעילותו הציבורית של המועמד, כולל חברי ועד מכהנים.

(2) הגשת מועמדות לוועד המנהל תתאפשר עד 7 ימים לפני מועד האספה הכללית.

(3) רשימת המועמדים, לרבות קורות החיים, תישלח לכל חברי העמותה לפחות 3 ימים לפני מועד האספה הכללית.

13. תקופת כהונת הועד

(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית למשך שנתיים, עד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר ועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

14. השלמת הועד

(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו, עד שישוב למלא תפקידיו.

15. ישיבות הועד

(א) הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

(ב) למען שקיפות פעילות הוועד, אל ישיבות הוועד יוכלו להצטרף חברי העמותה ולהביע את עמדתם, עד למשך זמן של שליש מישיבת הועד כפי שנקבעה. מעבר לכך יוחלט על ידי מנהל הישיבה.

(ג) תזמון ומיקום הישיבה יפורסמו לחברי העמותה באמצעות דואר אלקטרוני או אתר העמותה או אמצעי אחר, כפי שיוחלט על ידי ועד העמותה. הפרסום יבוצע לפחות 3 ימי עסקים לפני מועד הישיבה.

(ד) ישיבות תתקיימנה במרחב אליו יש גישה לבעלי מגבלה פיזית.

16. החלטות

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

17. פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו ויפרסמו באמצעות דואר אלקטרוני או אתר העמותה או אמצעי אחר, כפי שיוחלט על ידי ועד העמותה.

18. זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

19. תחולת הוראות

(א) הוראות תקנות 12 עד 17 ו-24 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הביקורת.

(ב) מספר חברי ועדת הביקורת ייקבע בהחלטת האספה הכללית, לא יפחת משניים ולא יעלה על שלושה חברים.

20. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

21. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים כלשהם, יועברו אלה לידי עמותה אחרת בעלת מטרות דומות, אשר תקבע בישיבת הוועד האחרונה, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ובכל מקרה לא יחולקו נכסי העמותה בין חבריה.

22. איסור חלוקת רווחים

נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. כל חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה!

23. אי-תלות

(א) חברי וועד, בעלי תפקיד מייצג ו/או עובדי עמותה, המקבלים שכר או פועלים בהתנדבות, מצהירים כי לא יפעלו מתוך ניגוד עניינים עם מטרות העמותה ו/או למטרת קידום אינטרסים אישיים תוך ניצול העמותה לרבות ובפרט בתחום הפוליטי ובמקרה כאמור יפסיקו לאלתר התקשרותם עם העמותה בליווי הודעה בכתב.

(ב) חברי וועד, בעלי תפקיד מייצג ו/או עובדי עמותה, המקבלים שכר או פועלים בהתנדבות, לא ישמשו בתפקיד ייצוגי פוליטי ובאחריותם לעדכן בכתב על היותם בעלי תפקיד ייצוגי בגוף פוליטי, או כמתמודדים על תפקיד כזה וחובתם להתפטר לאלתר, בדרך של הודעה בכתב.

(ג) בכל מקרה, בין אם תימסר הודעה בכתב כאמור בסעיף 23 א’ ו- ב' ובין אם לאו, תסתיים לאלתר כל התקשרות עם בעל תפקיד בעמותה.

(ד) יודגש כי בכל מקרה של הפרה ו/או חשד להפרה של בסעיף 23 א’ ו- ב' דלעיל, שמורה לוועד העמותה הזכות להשעות ו/או להדיח ו/או לפטר כל בעל תפקיד בעמותה, למעט חברי ועד וחברי ועדת ביקורת, בהחלטה ברוב רגיל, בכפוף לשימוע וההתפטרות כאמור תיכנס לתוקף מיידית.

24. שכר

(א) חברי הועד רשאים לקבל תשלום בעבור השתתפותם בישיבות הוועד בלבד ובכפוף להחלטת האסיפה הכללית הקובעת את גובה השכר בהתאם לכללי ניהול תקין ולתקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה) התשס"ט-2009. לא יהיו יחסי עובד / מעביד בין חברי הוועד לבין העמותה.

(ב) גובה השכר בעמותה יהיה בין השכר החציוני במשק לשכר הממוצע במשק. השכר השעתי יהיה שווה לכל העובדים.

25. שינוי תקנון

לשינוי התקנון יידרש רוב של שלוש חמישיות ממשתתפי האסיפה.

26. תנועות כספיות

כל מידע כספי הנוגע לפעילות העמותה, לרבות התקציב, התרומות, הוצאות השכר והתזרים השוטף, יהיה ברור ונגיש באתר העמותה לכל המעוניין, עד חודש מיום ביצוע הפעולה או ההחלטה התקציבית הכספית.

27. שיתופי פעולה בין-ארגונים

כל הסכמי שיתופי הפעולה הכתובים של העמותה עם גופים וארגונים אחרים יפורסמו באתר העמותה בלווי פרוטוקול ההחלטה שהתקבלה ביחס לשיתוף הפעולה.

5 comments

 1. יואש אברהמי

  1. יש להכניס לתקנון העמותה אפשרות להצבעה אלקטרונית באסיפה הכללית ללא נוכחות פיזית במקום האסיפה .זאת בתנאי שהחבר זוהה כדין ועמד בחובותיו כלפי העמותה.
  2. קביעת שכר בעמותה ובמוסדותיה תיעשה בשקיפות ובאישור האסיפה הכללית.
  3. אין לאפשר למנהלים, חברי ועד העמותה, עורכי דין ,יחצנים ומאכרים לקבל שכר ו/או תשלומים קבועים ללא גילוי מלא ואישור האסיפה הכללית.
  4. חבר וועד לא יוכל להבחר ללא גילוי נאות על וקשריו הארגוניים, המימוניים כדי למנוע השתלטות עוינת על העמותה.

 2. הערה לנקודות 2 ו-3:

  – השכר בעמותה נקבע בתקנון כשכר החציוני במשק, כך שאין אפשרות לשלם כל סכום אחר ללא אישור האספה הכללית (שהיא המוסמכת לשנות את התקנון). שאלה אחרת היא מי מוסמך ליצור משרות חדשות ולקבוע את היקפן. כרגע המוסמך הוא הוועד המנהל. עלות המשרות האלה צריכה להיכלל, אני מניח, בתקציב השנתי שהוועד צריך לאשר, ואני לא בקיא מספיק כדי לומר מה תפקיד האספה האישור התקציב. אולי מישהו בקיא ממני יודע.

  – חברי ועד העמותה אינם יכולים לקבל שכר, נקודה. זה עיקרון יסודי בחוק העמותות שאפילו אספת העמותה לא רשאית לשנות. לגבי כל מקבלי השכר והתשלום (לא יודע מי הם ה"מאכרים והיחצנים" שאתה מזכיר) – אישור שכרם נתון כרגע בידי הוועד. אתה מציע, למעשה, לדרוש מהאספה לאשר בהצבעה כל משרה או תשלום על שירות. כיוון שהאספה מתכנסת רק כל חצי שנה, זה נראה לי מעט גורף, בייחוד לגבי נותני שירותים. נניח שנצטרך לשלם למתכנת שישלים משהו באתר, או לעו"ד שיכין עתירה לבג"ץ – האם נמתין כמה חודשים עד לכינוס האספה? אולי אפשר לעדן את הקביעה הזאת או לקבוע שהאספה תצטרך לאשר עם כינוסה את המשך העסקתם של מי שהוועד החליט להעסיק מאז האספה הקודמת.

  – בכל הקשור לשקיפות, כבר היום כל התשלומים למקבלי שכר ולספקים הם גלויים. אנחנו מתכוונים להעלות על הכתב את עקרונות השקיפות שלנו ולהצביע עליהם בוועד, ואולי כדאי יהיה לאשרר אותם באספה הבאה. נוהגי השקיפות שלנו הם חריגים עד כדי כך, שחברים בכמה התארגנויות אחרות כבר העלו את הרעיון שנהפוך אותם לתקן לשימושם של גופים אחרים. ייתכן שזה מה שנעשה.

 3. הצעות להוספה לתקנון הקיים של המשמר החברתי
  1. נגישות: על כל פעילות העמותה להיות מונגשת ככל האפשר
  – האתר צריך להיות מונגש ללקויי ראיה לפחות ברמה הבסיסית המקובלת.
  – מפגשי המשמר יהיו במקום נגיש לבעלי בעיות פיזיות.
  – המפגשים ערכו במקומות שונים ברחבי הארץ.
  2. שקיפות: על כל פעילות העמותה להיות שקופה לכל מתעניין
  – לא תעשנה הצבעות חסויות במשמר בשום נושא.
  – אופן הצבעת חברי הועד יפורסם "שמית" לגבי כל נושא.
  – תקציב המשמר המלא והמפורט יפורסם באופן ברור ונגיש לכל המעוניין.
  – פרטי התורמים של המשמר יפורסמו, אם סכום תרומתם יהיה מעל X לשנה.
  – כל שיתופי הפעולה של המשמר עם גופים וארגונים אחרים יפורסמו.

 4. יואש,
  אני שמח שהעלית את עניין השקיפות.
  כגזבר המשמר החברתי אני חייב להגיד לך שאני מרגיש שמצבנו מבחינת שקיפות הכספים והעלויות השונות הוא בפירוש השקוף בארץ ואולי בעולם.
  כמה שידוע לי, לא הייתה עמותה עד היום שרמת הנתונים שלה גלויה לכל אדם ברמת הוצאה על נסיעות, כיבוד ועוד עד לרמה של משכורת ותרומות.

  כאשר שאלו אותי על רמת המידע שאתן לגבי הכספים אמרתי שהכל יהיה גלוי ולא יהיה אדם אחד שירצה לדעת נתון כלשהו ויצטרך "להתחנן" לכך.
  אני גאה בזה ומקווה שכך יימשך כל עוד העמותה תפעל וכוונתנו להישאר כאן לשנים רבות.

  הרי הקישור שבו תוכל לראות הכל באופן גלוי.

  http://hamishmar.org.il/?page_id=727

  לכל שאלה:

  אוריאל רז המאושר
  גזבר המשמר החברתי
  050-5363039

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

נגישות
HTML Generator Sample Page

האתר נבנה ע"י - 5BreadCrumbs